[Watch] Error: watch ENOSPC

Opis problemu

Podczas uruchomienia zadania „watch” przerywany jest proces i pojawia się komunikat:

Error: watch ENOSPC

Rozwiązanie

Otwórz terminal i wydaj polecenie:

echo fs.inotify.max_user_watches=524288 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf && sudo sysctl -p
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.