Sun Java 6 JDK – instalacja w Ubuntu 10.04 oraz 10.10

Ubuntu 10.10

Aby zainstalować Sun Java 6 JDK w Ubuntu 10.10, otwórz terminal i wydaj kolejno polecenia:

sudo add-apt-repository ppa:sun-java-community-team/sun-java6
sudo apt-get update
sudo apt-get install sun-java6-jdk
sudo update-java-alternatives -s java-6-sun

Ubuntu 10.04

Aby zainstalować Sun Java 6 JDK w Ubuntu 10.04, otwórz terminal i wydaj kolejno polecenia:

sudo add-apt-repository "deb http://archive.canonical.com/ lucid partner"
sudo aptitude update
sudo aptitude install sun-java6-jdk
sudo update-java-alternatives -s java-6-sun
Źródło: java.dzone.com
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • mrbudyn

    Ale żeby java działała w przeglądarce potrzebny jest jeszcze pakiet sun-java6-plugin w Ubuntu 10.04.