Moc zaklęta w terminalu cz. 4

Czwarty artykuł z serii „Moc zaklęta w terminalu” będzie dotyczyć zarządzania użytkownikami systemu.

Operatory w [] są opcjonalne, a ich wytłumaczenie znajduje się zawsze pod komendą – oczywiście przy wpisywaniu komendy w terminalu nie wpisujemy [].

Dodawanie nowego użytkownika:

useradd [-d] [-g] [-G] [-s] [-u] nazwa_użytkownika

Opcje:
-d katalog_domowy – wartość ta określa katalog domowy użytkownika, domyślnie zmienna ta przyjmuje wartość taką samą jak nazwa użytkownika
-g grupa_początkowa – jest nazwą grupy początkowej użytkownika. Grupa ta musi już istnieć. W przypadku nie podania tej zmiennej system sam utworzy grupę dla użytkownika o nazwie zgodnej z nazwą użytkownika
-G inne_grupy – lista dodatkowych grup, do których zostanie przypisany użytkownik
-s powłoka – nazwa powłoki użytkownika
-u uid – numeryczna wartość identyfikatora użytkownika. Wartość ta musi być niepowtarzalna i większa od 99. W przypadku nie podania tej zmiennej system sam przydzieli użytkownikowi pierwszy wolny numer.

Usuwanie użytkownika:

userdel [-r] nazwa_użytkownika

Opcje:
-r – zostaną usunięte pliki w katalogu domowym użytkownika, sam katalog domowy i pliki buforowania poczty.

Dodawanie grup:

groupadd [-g] nazwa_grupy

Opcje:
-g gid – numeryczna wartość identyfikatora grupy. Wartość ta musi być niepowtarzalna. Wartości od 0-99 są zarezerwowane dla kont systemowych i nie powinny być używane. W przypadku nie podania gid system sam przydzieli grupie pierwszą wolną wartość.

Usuwanie istniejącej grupy:

groupdel nazwa_grupy

Modyfikowanie danych użytkowników:

usermod [-d] [-g] [-G] [-s] [-u] [-l] nazwa_użytkownika

Opcje :
-d katalog_domowy – wartość ta określa katalog domowy użytkownika, domyślnie zmienna ta przyjmuje wartość taką samą jak nazwa użytkownika
-g grupa_początkowa – jest nazwą grupy początkowej użytkownika. Grupa ta musi już istnieć. W przypadku nie podania tej zmiennej system sam utworzy grupę dla użytkownika o nazwie zgodnej z nazwą użytkownika
-G inne_grupy – lista dodatkowych grup, do których zostanie przypisany użytkownik
-s powłoka – nazwa powłoki użytkownika
-u uid – numeryczna wartość identyfikatora użytkownika. Wartość ta musi być niepowtarzalna i większa od 99. W przypadku nie podania tej zmiennej system sam przydzieli użytkownikowi pierwszy wolny numer.
-l login – nowa nazwa użytkownika

Modyfikowanie danych grup:

groupmod [-g][-n] grupa

Opcje:
-g gid – numeryczna wartość identyfikatora grupy
-n grupa – nowa nazwa grupy

Zmiana hasła użytkownika:

passwd [-l][-u][-d][-S] nazwa_użytkownika

Opcje:
-l – zablokowanie konta
-u – ponowne udostępnienie konta
-S – wyświetlenie informacji o stanie konta

Chwilowa zmiana aktywnego użytkownika:

su nazwa_użytkownika

DODANO: 25 czerwca 2009r., podziękowania dla Kw4s

chsh [-s shell] login
Polecenie chsh zmienia powłokę zgłoszeniową użytkownika, która określa nazwę początkowego polecenia zgłoszeniowego użytkownika. Zwykły użytkownik może zmienić wyłącznie powłokę zgłoszeniową własnego konta, superużytkownik może zmienić powłokę zgłoszeniową dla dowolnego konta.

-s, –shell SHELL – Nazwa nowej powłoki (shell) użytkownika. Ustawienie tego pola na puste powoduje, że system wybierze domyślną powłokę logowania.

Jedynym ograniczeniem nałożonym na powłokę zgłoszeniową jest to, że jej nazwa musi być wymieniona w /etc/shells, chyba że polecenie chsh zostało uruchomione przez superużytkownika wówczas może być podana dowolna nazwa.

chfn [-f full_name] [-r room_no] [-w work_ph] [-h home_ph] [-o other] [user] – zmiana informacji o użytkowniku

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • Kw4s

  chsh [-s shell] login –
  Polecenie chsh zmienia powłokę zgłoszeniową użytkownika, która określa nazwę początkowego polecenia zgłoszeniowego użytkownika. Zwykły użytkownik może zmienić wyłącznie powłokę zgłoszeniową własnego konta, superużytkownik może zmienić powłokę zgłoszeniową dla dowolnego konta.

  -s, –shell SHELL – Nazwa nowej powłoki (shell) użytkownika. Ustawienie tego pola na puste powoduje, że system wybierze domyślną powłokę logowania.

  Jedynym ograniczeniem nałożonym na powłokę zgłoszeniową jest to, że jej nazwa musi być wymieniona w /etc/shells, chyba że polecenie chsh zostało uruchomione przez superużytkownika wówczas może być podana dowolna nazwa.

  chfn [-f full_name] [-r room_no] [-w work_ph] [-h home_ph] [-o other] [user] – zmiana informacji o użytkowniku

  man 1 chsh
  man 1 chfn

 • Dodano, dziękuję :)

 • t

  tt