Instalacja aplikacji e-Deklaracje Desktop

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!
Jest to wpis zasugerowany przez jednego z Czytelników – Panie Marcinie – dziękujemy!
Przedstawiony niżej poradnik testowany był na Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin oraz Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal

Jeśli korzystasz z systemu 64-bitowego, zainstaluj wymagane biblioteki:

sudo apt-get install ia32-libs

Pobierz i zainstaluj aplikację Adobe Reader:

wget http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/unix/9.x/9.5.1/enu/AdbeRdr9.5.1-1_i486linux_enu.bin
chmod +x ./AdbeRdr9.5.1-1_i486linux_enu.bin
sudo ./AdbeRdr9.5.1-1_i486linux_enu.bin

Przed rozpoczęciem instalacji, wydaj polecenia:

locate libgnome-keyring.so /usr/lib/i386-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0.2.0
sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0 /usr/lib/libgnome-keyring.so.0
sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0.2.0 /usr/lib/libgnome-keyring.so.0.2.0

Pobierz i zainstaluj Adobe AIR:

wget http://airdownload.adobe.com/air/lin/download/latest/AdobeAIRInstaller.bin
chmod +x ./AdobeAIRInstaller.bin
sudo ./AdobeAIRInstaller.bin

Usuń utworzone dowiązania do bibliotek:

sudo rm /usr/lib/libgnome-keyring.so.0
sudo rm /usr/lib/libgnome-keyring.so.0.2.0

Pobierz i zainstaluj aplikację e-Deklaracje:

wget http://www.e-deklaracje.gov.pl/files/dopobrania/e-dek/app/e-DeklaracjeDesktop.air
sudo /opt/Adobe\ AIR/Versions/1.0/Resources/airappinstaller ~/Pobrane/e-DeklaracjeDesktop.air
Założyłem, że wszystkie pliki pobierane są do katalogu Pobrane znajdującego się w Twoim katalogu domowym. Jeśli tak nie jest, odpowiednio zmodyfikuj ostatnie polecenie.

Aplikacja uruchomi się automatycznie. Jeśli po podaniu danych do profilu pojawi się ostrzeżenie:

e-Deklaracje ostrzeżenie

Kliknij w przycisk „Trust for this Session”, zamknij aplikację, a następnie utwórz plik z certyfikatem:

geany ~/cert.crt

Wklej do niego poniższy kod:

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDuzCCAqOgAwIBAgIDBETAMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMH4xCzAJBgNVBAYTAlBM
MSIwIAYDVQQKExlVbml6ZXRvIFRlY2hub2xvZ2llcyBTLkEuMScwJQYDVQQLEx5D
ZXJ0dW0gQ2VydGlmaWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkxIjAgBgNVBAMTGUNlcnR1bSBU
cnVzdGVkIE5ldHdvcmsgQ0EwHhcNMDgxMDIyMTIwNzM3WhcNMjkxMjMxMTIwNzM3
WjB+MQswCQYDVQQGEwJQTDEiMCAGA1UEChMZVW5pemV0byBUZWNobm9sb2dpZXMg
Uy5BLjEnMCUGA1UECxMeQ2VydHVtIENlcnRpZmljYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MSIw
IAYDVQQDExlDZXJ0dW0gVHJ1c3RlZCBOZXR3b3JrIENBMIIBIjANBgkqhkiG9w0B
AQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA4/t9o3K6wvDJFIf1awFO4W5AB7ptJ11/91sts1rH
UV+rpDKmYYe2bg+G0jACl/jXaVehGDldamR5xgFZrDwxSjh80gTSSyjoIF87B6LM
TXPb865Px1bVWqeWifrzq2jUI4ZZJ88JJ7ysbnKDHDBy3+Ci6dLhdHUZvSqeexVU
BBvXQzmtVSjF4hq79MDkrjhJM8x2hZ85RdKknvISjFH4fOQtf/WsX+sWn7Et0brM
kUJ3TCXJkDhv2/DM+44el1k+1WBO5gUo7Ul5E0u6SNsv+XLTOcr+H9g0cvW0QM8x
AcPs3hEtF10fuFDRXhmnad4HMyjKUJX5p1TLVIZQRan5SQIDAQABo0IwQDAPBgNV
HRMBAf8EBTADAQH/MB0GA1UdDgQWBBQIds3LB/8k9sXN7buQvOKEN0Z19zAOBgNV
HQ8BAf8EBAMCAQYwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAKaorSLOAT2mo/9i0Eidi15y
sHhE49wcrwn9I0j6vSrEuVUEtRCjjSfeC4Jj0O7eDDd5QVsisrCaQVymcODU0HfL
I9MA4GxWL+FpDQ3Zqr8hgVDZBqWo/5U30Kr+4rP1mS1FhIrlQgnXdAIv94nYmem8
J9RHjboNRhx3zxSkHLmkMcScKHQDNP8zGSal6Q10tz6XxnboJ5ajZt3hrvJBW8qY
VoNzcOSGGtIxQbovvi0TWnZvTuhOgQ4/WwMioBK+ZlgRSssDxLQqKi2WF+A5VLxI
03YnnZotBqbJ7DnSq9ufmgsnAjUpsUCV5/nonFWIGUbWtzT1fs45mtk48VH3Tyw=
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEmDCCA4CgAwIBAgIDBtbuMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMH4xCzAJBgNVBAYTAlBM
MSIwIAYDVQQKExlVbml6ZXRvIFRlY2hub2xvZ2llcyBTLkEuMScwJQYDVQQLEx5D
ZXJ0dW0gQ2VydGlmaWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkxIjAgBgNVBAMTGUNlcnR1bSBU
cnVzdGVkIE5ldHdvcmsgQ0EwHhcNMDkxMjAzMTIzMDUxWhcNMjQxMjAzMTIzMDUx
WjCBgjELMAkGA1UEBhMCUEwxIjAgBgNVBAoTGVVuaXpldG8gVGVjaG5vbG9naWVz
IFMuQS4xJzAlBgNVBAsTHkNlcnR1bSBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eTEm
MCQGA1UEAxMdQ2VydHVtIEV4dGVuZGVkIFZhbGlkYXRpb24gQ0EwggEiMA0GCSqG
SIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC3W3lk/RUZrr5J8tMKvkb5MN3al48ovTYC
Dg6rsd2BTM0oJcNVIkmvx2mgxHu/4S2Rtbkv+vNbhUyT1vAo7gdsy+PyWo0oPuFZ
PN05eX65Sj3HntuO0dvs0RMrpb/BbAwBBa1xyJLL/53spkD4bDaPPE7mL0FLENNA
jtJOJFxhnK7It4Pp+DgDycucGznoeSERcrGLouodjn7rJBMv8wlqmoAiRtdsSYsz
V2QP+zWTgPJNxZYrQyqAbSOZ4QxFkirLgvfgUWNFEmOlprcyv3shn+HS9S8y/FQ8
uENQuhFdVh4yM7t3PAmJeWXncU1qaoGxb6VPJWT0atvuH0n2BFedAgMBAAGjggEY
MIIBFDASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAdBgNVHQ4E
FgQUwDsK+g/Z/g9OAphlFAyKHi4AjAMwHwYDVR0jBBgwFoAUCHbNywf/JPbFze27
kLzihDdGdfcwQQYIKwYBBQUHAQEENTAzMDEGCCsGAQUFBzAChiVodHRwOi8vcmVw
b3NpdG9yeS5jZXJ0dW0ucGwvY3RuY2EuY2VyMC8GA1UdHwQoMCYwJKAioCCGHmh0
dHA6Ly9jcmwuY2VydHVtLnBsL2N0bmNhLmNybDA6BgNVHSAEMzAxMC8GBFUdIAAw
JzAlBggrBgEFBQcCARYZaHR0cHM6Ly93d3cuY2VydHVtLnBsL0NQUzANBgkqhkiG
9w0BAQUFAAOCAQEA0uI98v8hovXCAcAqGqmG1xw8veonr3Ao2stIYif3ohUKv3Q9
LcqLpcDcFb0FpiZuqP3JOFNy0JnGzZ7G2W4dX8SeWiACgl7m8LqKiyUHGOJ/4jK+
tINRYtCJmIvIOrN2K1Knm7UZ8jymwSnSYeLeR2H/jitJQ6Ijciy54TB3LM4/H5/o
XDJbNfGm8OmX2J1c4CsjISRqfZtPcE6obdXJ6WqokuFWS5wsIKTwUoOLtZCsjRzG
B87WdFmObLm5m2mdCgD5da20GxfsgovX8sbe/o1R6eT1Ux8t/mlVut5fpTvn0xK0
XSJQerQ4UoAPGI1BSK67+yhul3ADUkIvyp4PXw==
-----END CERTIFICATE-----

A następnie wydaj polecenie:

cat ~/cert.crt >> ~/.appdata/Adobe/AIR/Certs/curl-ca-boundle.crt

Gotowe!

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • Rejke

  U mnie wystapił błąd podczas instalacji Adobe AIR. W moim przypadku zamiast
  sudo ./AdobeAIRInstaller.bin
  nalezy wpisać:
  ./AdobeAIRInstaller.bin
  Program sam zapyta o hasło.

 • Można też z paczki .deb zainstalować AdobeAIR
  Paczka .deb 32bit:
  http://maniu.com.pl/files/adobeair_2.6.0.19170_i386.zip

 • Kamil

  Może do kompletu dołożylibyśmy artykuł o instalacji programu e-pity – nie dość, że pomaga wypełnić pit, to w sobie ma zaimplementowaną funkcjonalność wywołania e-deklaracji.

 • mira76

  Super:)

 • access

  Pod adresem http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1196444/instrukcjeLinux.pdf znajduje się oficjalna wersja instrukcji.
  W ostatnim poleceniu
  cat ~/cert.crt >> ~/.appdata/Adobe/AIR/Certs/curl-ca-boundle.crt plik powinien mieć nazwę curl-ca-bundle.crt

 • „Nie można zainstalować aplikacji. Spróbuj zainstalować ją ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z autorem aplikacji.”

  Ktoś wie jak to przeskoczyć?

 • pawel

  a czy możecie wydrukować wypełniona deklaracje do pdf?

  ja mogę tylko do ps a jak chce zrobić konwersję to wywala mi błąd,że plik jest chroniony.

 • franko

  Witam,

  ja mam inny problem.

  Po wpisaniu polecenia

  sudo /opt/Adobe AIR/Versions/1.0/Resources/airappinstaller ~/Pobrane/e-DeklaracjeDesktop.air
  Wyskakuje mi komunikat:
  Wystąpił błąd: Nie można zainstalować aplikacji z powodu uszkodzenia pliku instalatora. Spróbuj uzyskać nowy plik instalatora od autora aplikacji.
  Jestem zielony w temacie…
  Z góry dziękuje za pomoc.

  • franko

   Od razu dodam, że po ponownym pobraniu pliku ten sam komunikat przy próbie instalacji.

  • Ze strony ministerstwa pobierz najnowszą wersję e-deklaracje.

  • access

   Musisz podać pełną ścieżkę do pliku e-DeklaracjeDesktop.air np: /home/user/Pobrane/e-DeklaracjeDesktop.air

 • ra

  prosze pomoc jak przeskoczyc ten komunikat?

  Wystąpił błąd: Nie można zainstalować aplikacji z powodu uszkodzenia
  pliku instalatora. Spróbuj uzyskać nowy plik instalatora od autora
  aplikacji.

  po pobraniu ze strony autora, ten sam blad… sciezke mam prawidlowa…

 • radek

  jak usunac taki komunikat?

  Ta aplikacja wymaga aktualizacji środowiska Adobe AIR, ale nie powiodło się jej pobranie.

  ale AIR mam juz zainstalowane!

 • Marek

  czy działa komuś to „CUDO” ???

 • Marek

  Jednak udało mi się zainstalować. też miałem

  „Wystąpił błąd: Nie można zainstalować aplikacji z powodu uszkodzenia pliku instalatora. Spróbuj uzyskać nowy plik instalatora od autora
  aplikacji.”

  Już miałem wszystko ręcznie usuwać z /home, ale … uruchomiłem w /home dwuklikiem ściągniętą paczkę z instalatorem e-deklaracji i MAM E-DEKLARACJE!

 • Uczący się

  Witam, Czy ten poradnik jest aktualny? Czy należy wykonać jakieś inne kroki

  • Marcin

   Poradnik aktualny. Zrobiłem wszystko po kolei, oprócz dodawania certyfikatu, i wszystko działa jak należy. Instalowałem na Kubuntu 12.04 64bit.

 • Uczący się

  W moim przypadku instalacja kończy się taką informacją:”Nie można zainstalować aplikacji z powodu uszkodzenia pliku instalatora. Spróbuj uzyskać nowy plik instalatora od autora aplikacji.”

 • Sławomir Szarkowicz

  Wczytanie deklaracji z lat poprzednich przy migracji z Windows:
  Należy zaimportować w pulpicie e-Deklaracje plik C:Users//AppData/Roaming/e-Deklaracje.Annnn/settings2011.dat (to nnn to jakiś numer, pewnie w każdej instalacji inny).