Flex SDK, czyli ActionScript3 na Ubuntu

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Flex SDK to oprogramowanie, które pozwala na kompilację programów napisanych w języku ActionScript 3.

Pierwszym krokiem jest pobranie paczki z programem ze strony download.macromedia.com.

Utwórz katalog, w którym przechowasz rozpakowaną paczkę:

sudo mkdir /opt/flex

Otwórz terminal i przejdź do katalogu, w którym znajduje się flex_sdk_4.1.zip. Następnie przenieś plik do utworzonego wcześniej katalogu:

sudo mv flex_sdk_4.1.zip /opt/flex

Rozpakuj plik:

sudo unzip /opt/flex/flex_sdk_4.1.zip

I nadaj katalogowi odpowiednie uprawnienia:

sudo chmod -R 755 /opt/flex/

Teraz musisz dodać ścieżkę /opt/flex/bin do ścieżki przeszukiwania PATH:

gedit ~/.bashrc

I dodaj na końcu linijkę:

export PATH=/opt/flex/bin:$PATH

Na koniec:

. ~/.bashrc

Jeśli wszystko wyszło poprawnie, to polecenie:

mxmlc -help

powinno dać rezultat:

Adobe Flex Compiler (mxmlc)
Version 4.1.0 build 16076
Copyright (c) 2004-2009 Adobe Systems, Inc. All rights reserved.


-help [keyword] [...]
  For information on command line syntax and descriptions of
  configuration variables, specify a search string, or one of the
  following special keywords:
    syntax  - describe the general syntax of the command line
    list   - show a list of all basic configuration variables
    advanced - also match advanced configuration variables
    aliases - sort using the short alias for the variable
    details - always display the full details for each item
  Any other help keyword provided is used to match a full or partial
  configuration variable, alias, or text to search for in the
  description of the configuration variable.
  
  For example, '-help advanced aliases foo' would show all
  configuration options (both basic and advanced) containing the text
  'foo', sorted by alias name.
  
  In the description of individual configuration variables, required
  values are marked with angle brackets, and optional values are marked
  with square brackets. The notation [...] is used to indicate that
  the values are a list of arbitrary length.

Teraz już z górki. Utwórz plik HelloWorld.as:

gedit ~/HelloWorld.as

Umieść w nim kod:

package {
  import flash.display.Sprite;
  import flash.text.TextField;

  public class HelloWorld extends Sprite {

    public function HelloWorld() {
      var display_txt:TextField = new TextField();
      display_txt.text = "Hello World!";
      addChild(display_txt);
    }
  }
}

Zapisz zmiany (CTRL+S) i skompiluj plik:

mxmlc ~/HelloWorld.as

Po chwili zostanie wygenerowany plik wynikowy w formacie *.swf.

Źródło: simpledistro.pl
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.