C++: wykonywanie poleceń w terminalu

Aby móc w programie napisanym w języku C++ wykonywać polecenia w terminalu, dodaj do swojego programu bibliotekę stdlib.h:

#include<stdlib.h>

Dzięki tej bibliotece możesz korzystać z funkcji system, która odpowiada za wykonywanie poleceń w terminalu. Wzór takiej funkcji:

system("polecenie");

np.:

system("sudo apt-get update");

Przykład programu:

#include<iostream>
#include<stdlib.h>

using namespace std;
int wybor;
int main()
{
cout<<"Chcesz wykonać update systemu? 1 - tak, 0 - nie: ";
cin>>wybor;
if(wybor) system("sudo apt-get update");
}
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.