Błąd pliku ~/.dmrc przy logowaniu

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Zacznij od zmiany uprawnień tego pliku, czyli:

sudo chmod 644 .dmrc

Teraz wydaj polecenie, które sprawi, że będziesz właścicielem pliku .dmrc:

sudo chown user /home/user/.dmrc

Oczywiście pola user wypełnij swoim loginem.

Uruchom ponownie system, ale tym razem w trybie Recovery mode i wybierz tryb root’a.
Zaloguj się:

su user

Gdzie user to Twój login.

Zmień uprawnienia Twojego głównego katalogu na 755:

chmod -R 755 /home/user

Po ponownym uruchomieniu komputera błąd nie powinien się już pokazać.

Źródło: forum.ubuntu.pl

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.